Orthodoxe Theologie
print

Links und Funktionen

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Publikationen

A. Monografien

 • Tό προπατορικό ἁμάρτημα στή θεολογία Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ἔρευνα στίς ἀπαρχές μιᾶς ὀντολογίας τῶν κτιστῶν, Κατερίνη 1998, Seiten 300 [Die Ursünde in der Theologie Maximos Confessors. Eine Untersuchung in den Ursprüngen einer Ontologie der Geschaffenen, Katerini 1998].
 • Δημιουργία- αναδημιουργία - νέα Δημιουργία. Η θεολογία της Δημιουργίας ως προϋπόθεση μιας χριστοκεντρικής ανθρωπολογίας. Κριτική έρευνα στο ορθόδοξο θεολογικό χώρο, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 152 [Schöpfung – Wiedergeburt- neue Schöpfung. Die Schöpfungstheologie als Voraussetzung einer christozentrischen Anthropologie. Eine kritische Untersuchung in der neueren orthodoxen Theologie, Thessaloniki 1998, Seiten 152, brosch.].
 • Σύγχρονα θεολογικά ρεύματα: Θέματα και Πρόσωπα της σύγχρονης Ευαγγελικής και Καθολικής θεολογίας. Σημειώσεις επιλεγομένου μαθήματος στη θεολογική Σχολή του ΑΠΘ στο εαρ. εξάμηνο 1998, σελ. 85. [Gegenwärtige theologischen Tendenzen: Themen und Personen der zeitgenössischen Evangelischen und Katholischen Theologie. Skript aus dem gleichnamigen Seminar in der Theologischen Fakultät der Aristoteles Universität Thessaloniki im Sommersemester 1998, Seiten 85, brosch.].

B. Herausgeberschaft

 • Konstantin Nikolakopoulos – Athanasios Vletsis – Vladimir Ivanov (Hg.), Orthodoxe Theologie zwischen Ost und West, Festschrift für Prof. Theodor Nikolaou, Frankfurt 2002.
 • Mitherausgeber der Zeitschrift Una Sancta und Ökumenische Rundschau.

C. Aufsätze

Auswahl in chronologischer Reihenfolge; es werden hier kleinere Beiträge in kirchlichen Zeitungen oder in katechetischen Gemeindeblättern nicht aufgeführt. In eckigen Klammern die Übersetzung des Titels in Deutscher Sprache
 • «Αλλαγή παραδείγματος στη θεολογία; Μια αναφορά», στο Περιοδικό Καθ’ οδόν, τεύχ. 13., Thessaloniki 1997, 23-34.[Paradigmenwechsel in der Theologie? Ein Bilanz, in: Kath´Odon, Heft 13, Thessaloniki 1997, 23-34].
 • Dogmatik oder Ethik? Prolegomena zur systematischen Theologie in der Orthodoxie, in: Orthodoxes Forum, Bd. 14 (2000), 35-50.
 • Orthodoxer Religionsunterricht in der öffentlichen Schule: oder der Rizinusstrauch über dem Kopf des Propheten, in: Orthodoxes Forum, Bd. 15 (2001), 130-137.
 • Filioque: Ein unendlicher Streitfall? Aporien einer Pneumatologie in Bewegung, in: Konstantin Nikolakopoulos – Athanasios Vletsis – Vladimir Ivanov (Hg.), Orthodoxe Theologie zwischen Ost und West, Festschrift für Prof. Theodor Nikolaou, Frankfurt 2002, 353-371.
 • Kann die Orthodoxe Kirche einen Petrusdienst des Papstes annehmen?, in: Johannes Brosseder – Wilm Sanders (Hg.), Der Dienst des Petrus in der Kirche. Orthodoxe und reformatorische Anfragen an die katholische Theologie, Frankfurt 2002, 17-42.
 • Gewalt und Versöhnung aus orthodoxer Sicht, in: Wolfgang Vögele - Christina Kayales (Hg.), Versöhnung und Gewalt, Rehburg-Loccum 2003, 47-69.
 • Der Bischof als Typos oder Topos Christi? Bischofsamt zwischen Liturgie und Verwaltung, in: Gunther Wenz (Hg.), in Zusammenarbeit mit Peter Neuner und Theodor Nikolaou, Ekklesiologie und Kirchenverfassung. Die institutionelle Gestalt des episkopalen Dienstes (in der Reihe: Beiträge aus dem Zentrum für ökumenische Forschung München Bd. 1.), Münster - Hamburg – Berlin- London 2003, 79-98.
 • Reflexe Orthodoxer Theologie im Werk von Theo Angelopoulos, in: Wessely, Christian - Larcher, Gerhard - Grabner, Franz (Hg.), Zeit, Geschichte und Gedächtnis. Theo Angelopoulos im Gespräch mit der Theologie, Marburg 2003, 51-70.
 • Orthodoxe Theologie zwischen Parusia, Historia und Doxologia: Geschichte als das Sorgenkind in der Orthodoxie? Eine Betrachtung aus der Sicht der Systematischen Theologie, in: W. Kinzig, V. Leppin und G. Wartenburg (Hg.), Historiographie und Theologie. Kirchen- und Theologiegeschichte im Spannungsfeld von geschichtswissenschaftlicher Methode und theolo-gischem Anspruch, Leipzig 2004, 67-75.
 • Taufe: Ein Sakrament auf der Suche nach seiner Identität? Versuch einer orthodoxen Interpretation, in: Ökumenische Rundschau, Bd. 53 (2004), 318-336.
 • Ευρώπη εν ηδονή και οδύνη: Ευρώπη ωδίνουσα; Η οικουμενική προοπτική της θεολογίας του Νίκου Ματσούκα, στο έργο που επιμελήθηκε η Δέσπω Λιάλιου, Χάρις και Αντίδοσις. Τιμητική Ημερίδα (12.05.2003) αφιερωμένη στον Καθηγητή Νίκο Ματσούκα, Θεσσαλονίκη 2004, 91-110. [Europa in Freude und Schmerz: Europa in Geburtswehen? Die Ökumenische Dimension in der Theologie Nikos Matsoukas, in: Despo Lialiou (Hg.), Charis und Antidosis. Tagung zur Ehre von Professor Nikos Matsoukas (12.05.2003), Thessaloniki 2004, 91-101].
 • Ευχαριστιακή ή παγκόσμια Εκκλησιολογία; Αναζητήσεις (ορθόδοξης) ταυτότητας της Εκκλησίας στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας της, στο περιοδικό Σύναξη, Τεύχος 91 (2004), 4-20. [Eucharistische oder universale Ekklesiologie? Auf der Suche nach einer (orthodoxen) Ortsbestimmung der Kirche im dritten Millenium, in: Synaxis, Heft 91 (2004), 4-20].
 • Kosmische Liturgie: Bewahrung oder Verwandlung der Schöpfung? In: Dokumentation des Deutschen Katholikentages Ulm 2004, Dokument 4411, PGH S.69. (9 Seiten).
 • Neugestaltung des ÖRK durch Aufwärmen einer geschwisterlichen Beziehung. Stellungnahme eines Orthodoxen zum Rekonfigurationsprozess, in: Fritz Erich Anhelm (Hg.), Rekonfiguration. Ökumene im Zeitalter der Globalisierung, Rehburg-Loccum 2005 (in der Reihe Loccumer Protokolle 58/04), 163-173.
 • Πτώση του ανθρώπου: η αδυναμία του να πορευτεί το δρόμο του προς το Θεό μέσα από τη θνητή του φύση; Στο περιοδικό Σύναξη, τεύχος 94 (2005), 32-36 και τεύχ. 97 (2006), 89-92. [Sündenfall des Menschen: seine Unfähigkeit den Weg zu Gott durch seine sterbliche Natur voranzuschreiten?, in: Synaxis, Ηeft 94 (2005), 32-36 und Ηeft 97 (2006), 89-92].
 • Das Seufzen der Natur und die Gewalt des Bösen. Einführung in die Schöpfungstheologie, in: Theologia Europea. Studia Universitatis Babeş-Bolyai , Theologia Orthodoxa, 2, 2005, 89-98.
 • Η ένωση άνδρα και γυναίκας ως πρό(σ)κληση ενοποίησης του κόσμου. Η εικόνα των δύο φύλων στην Ορθόδοξη θεολογία, ανάμεσα στην ασκητική υπέρβαση και στην αγαπητική ένωση, στον Τιμητικό τόμο που εξέδωσε η Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τον καθηγητή Γεώργιο Μαντζαρίδη: «Θεολογία και κόσμος σε διάλογο», Θεσσαλονίκη 2005, 171-190. [Der Bund zwischen Man und Frau als Herausforderung und Aufruf zur Einigung der Welt. Das Bild der Geschlechter in der orthodoxen Theologie: zwischen asketischen Überbietung und liebvollen Einigung, in: Theologische Fakultät der Aristoteles Universität Thessaloniki (Hg.), Theologie und Welt im Dialog. Festschrift für Prof. Mantzaridis, Thessaloniki 2005, 171-190].
 • Die „Aufhebung“ des Schismas im Jahr 1965 aus orthodoxer Sicht, in: Theodor Nikolaou (Hg.), in Zusammenarbeit mit Peter Neuner und Gunther Wenz, Das Schisma zwischen Ost- und Westkirche. 950 bzw. 800 Jahre danach (1054 und 1204) (in der Reihe: Beiträge aus dem Zentrum für ökumenische Forschung München Bd. 2.), Münster - Hamburg – Berlin- London 2005, 159-178.
 • Ιερέας ή κοινωνικός λειτουργός; Το τριπλό αξίωμα της διακονίας της ιεροσύνης για μια λειτουργία εκκλησιαστική του κόσμου, στον συλλογικό Τόμο: «Ἐμοί τὸ ζῆν Χριστός». Πατήρ Ιάκωβος Παυλάκης. Τιμή και μνήμη στον πνευματικό μας πατέρα, Θεσσαλονίκη 2005, 63-79. [Priester oder Sozialberater? Das dreigliedrige Priesteramt des Dienstes: für eine ekklesiale Liturgie des Kosmos, im Band: „Für mich ist Christus das Leben” (Phil 1,21). Pater Iakobos Pavlakis. Ehrenbietung und Memoria unseres geistlichen Vaters, Thessaloniki 2005, 63-79].
 • Einheitsstiftung durch Weltverantwortung. Zur ökumenischen Bedeutung von einheitsstiftenden Projekten am Beispiel der „Dekade Gewaltüberwindung“, in: Peter Neuner, Birgitta Kleinschwärzer-Meister (Hg.), in Zusammenarbeit mit Theodor Nikolaou und Gunther Wenz, Ökumene zwischen 'postmoderner Beliebigkeit' und 'Rekonfes-sionalisierung' (in der Reihe: Beiträge aus dem Zentrum für ökumenische Forschung München Bd. 3.), Münster - Hamburg – Berlin- London 2006, 131-155.
 • Verliebt in das eigene Opfer? Selbstaufopferung zur Erlangung des Heils in der Überlieferung der Orthodoxie, in: Geiko Müller-Fahrenholz, Faszination Gewalt. Aufklärungsversuche, Frankfurt/M 2006, 179-198.
 • Einer ist Gott: Der Vater? Gotteslehre in der Perspektive eines christlich-islamischen Dialogs aus der Sicht der orthodoxen Theologie, in: Heinz Otto Luthe – Marie Thérèse Urvoy, Relations islamo-Chrétiennes. Bilan et perspektives, Paris 2006, 81-108.
 • Quo vadis Oekumene? 40 Jahre Oekumenismusdekret und der orthodox-katholische Dialog. Rückblick und Perspektiven aus orthodoxer Sicht, in: Christoph Böttigheimer und Hubert Filser (Hg.), Kircheneinheit und Weltverantwortung. Festschrift für Peter Neuner, Regensburg 2006, 689-708.
 • „Communio in sacris oder in jure? Die sakramentale Dimension heilender Erinnerung auf dem Weg zu vollkommener Gemeinschaft zwischen Orthodoxen und Katholiken“, in: Johannes Oeldemann, Die Wiederentdeckung der Communio. Der orthodox-katholische Dialog 40 Jahre nach der Tilgung der Bannsprüche von 1054 aus dem Gedächtnis der Kirche, Würzburg 2006, 31-54.
 • Theologie des Petrusdienstes. Joseph Ratzingers Angebot zur Einheit mit dem Osten? Beitrag zu einem epochalen Wechsel, in: Orthodoxes Forum, Bd. 21 (2007) 79-94.
 • In Memoriam: Nikos Matsoukas (1934-2006), in: Orthodoxes Forum, Bd. 21 (2007), 346-348.
 • „Nabelschau“ als orthodox - hesychastische Tugend? Herausforderung und Chancen für die Orthodoxe Theologie angesichts der Globalisierung, in: Ökumenische Rundschau Bd. 56 (2007), 343-360.
 • Katholizität oder Ökumenizität der Kirche? Das Ringen um die dritte Eigenschaft der Kirche in der orthodoxen Theologie, in: Silvia Hell, Katholizität, Innsbruck 2007, 49-91.
 • „Der andere Lungenflügel“. Welche Rolle spielt die Orthodoxie in Europa? Die griechische Perspektive, im Jahrbuch 2007 der Stiftung Pro Oriente, Wien-Salzburg- Graz-Linz, 90-93.
 • Vom gefallenen zum vergöttlichten Menschen? Wie konsensfähig sind die anthropologischen Konzepte der christlichen Kirchen?, in: Ökumenisches Forum 30/31 (2007-2008), 229-247.
 • Weltzu- oder Weltabgewandt? Die Orthodoxe Kirche zwischen Säkularisierung und eschatologischer Ausrichtung im vereinten Europa, in: Nicu Dumitrascu und Emil Cioara (Hg.), "Traditie si modernitate" (Tradition und Moderne), Verlag der Universität von Oradea (Rumänien) 2008, 115-132.
 • Η σχολή της Θεσσαλονίκης: «Οικητήριο παλαιόν» που… χρειάζεται κεραμίδια ή ταράτσα για να αγναντεύει ο νους; Στο συλλογικό τόμο: «Aναταράξεις στη μεταπολεμική θεολογία. Η θεολογία του 60» (επιμ. Παντελής Καλαϊτζίδης, Θανάσης Παπαθανασίου, Θεόφιλος Αμπατζίδης), Αθήνα 2009, 635-660 [Die Theologische Fakultät von Thessaloniki: Ein „alter Bau“, wo noch… der Deckel fehlt oder eine Dachterrasse, wo der Nous weit blicken kann?, in: P. Kalaitzidis, Thanasis Papapathanasiou, Theophilos Ampatzidis (Hg.), Turbulenzen in der Nachkriegszeit Theologie. Die Theologie der 60er Jahre, Athen 2009,  635-660 (griech.)].
 • Autorität oder Authentizität? Das Ringen der orthodoxen Theologie um die Erkenntnis und die Träger der kirchlichen Lehre vor der Herausforderung des dritten Millenniums, in: Christoph Böttingheimer – Johannes Hofmann (Hg.), Autorität und Synodalität. Eine interdisziplinäre und interkonfessionelle Umschau nach ökumenischen Chancen und ekklesiologischen Desideraten, Frankfurt/M 2008, 147-167.
 • Ποιοι άγιοι προστατεύουν σήμερα την Ευρώπη; Το μαρτύριο της διαίρεσης και η μαρτυρία της ένωσης των Χριστιανών, στο τεύχος Κοινωνία, Μαρτυρία και Διακονία. Η ιεραποστολή σήμερα, Εκδ. Γ. Ζερβός, Σύρος 2008, 11-24. [Welche Heiligen schützen heute Europa? Das Martyrium der Spaltung und die Martyria der Einheit von Christen, in: G. Zerbos (Hg.), Koinonia, Martyria, Diakonia. Die Mission heute, Syros 2008, 11-24 (griech.)]
 • Vergöttlichung oder Vermenschlichung? Skizze einer christlichen Anthropologie der Vervollkommnung als Teilhabe am Leben Gottes aus der Perspektive orthodox-patristischer Theologie, in: Ökumenische Rundschau, Bd. 57, Heft 2 (2008),  144-167.
 • Der Letzte macht das Licht aus: Orthodoxie vor dem Kollaps? Die Grenzen und die Belastbarkeit panorthodoxer Einheit, in: Una Sancta 63 (2008), 234-247.
 • Από την Ανατολή στη Δύση: Η παρουσία της ορθόδοξης διασποράς στη δυτική Ευρώπη, στον 7ο τόμο „Ιστορία της Ορθοδοξίας“, υπό τη Διεύθυνση Ι. Πέτρου, σ. 320-381, Αθήνα 2009. [Von Osten zum Westen: Die Orthodoxe Diaspora in Westeuropa, in: J. Petrou (Hg.), Geschichte der Orthodoxie, Bd. 7, Athen 2009, 320-381 (griech.)].
 • Die immanente Trinität ist die „doxologische Trinität“. Die Entsprechung von „Theologia“ und „Oikonomia“ als Voraussetzung einer Überbrückung der Trinitätsmodelle zwischen Ost und West, in: Una Sancta 64 (2009), 8-28.
 • Von geheilten Erinnerungen und versöhnten Vergessen zu heilender Erwartung- Selbstverleugung, Vergebung und Hoffnung, Respons auf Britta Konz („Von Hoffnungserinnerung und befriedeten Vergessen“), in: Ökumenische Rundschau 58 (2009), 326-330.
 • Die Umwelt als Anlass eines lobpreisenden Hymnus an das Schöpfungswerk Gottes, in: W.-M. Catenhausen, T.Großmann, S. Lechner, D. Sattler (Hg.), Damit ihr Hoffnung habt. Das Buch zum Ökumenischen Kirchentag 2010, Freiburg-Basel-Wien 2009, 149-152.
 • Der Krieg oder der Dia-logos als „Vater von allen“? Von einer verfeindeten zu einer dialogischen Gemeinschaft in der Geschichte des Dreieines Gottes. Respons auf Nicholas Sagovsky, „Der Dreieine Gott- Ein Gott des Friedens, der Gerechtigkeit und des Dialogs“, in: Ökumenische Rundschau 59 (2010), 176-181.
 • „Binnendifferenzierung mit Bekenntnis“. Orthodoxie als hermeneutische oder als kultische Gemeinschaft?, in: J. E. Hafner- M. Hailer, Binnendifferenzierung und Verbindlichkeit in den Konfessionen (Beiheft zur Ökumenischen Rundschau 87), Frankfurt/M 2010, 298-309.
 • Ökumene –wie? Oder: Was bedeutet die ökumenische Bewegung aus orthodoxer Sicht, in Jutta Koslowski (Hg.), Ökumene wozu? Antworten auf eine Frage, die noch keiner gestellt hat, Moers 2010, 34-39.
 • Erschaffen und schon gefallen? Thesen zur Sündenlehre in der Tradition der orthodoxen Theologie, in: Rochus Leonhardt (Hg.), Die Aktualität der Sünde. Ein umstrittenes Thema der Theologie in interkonfessioneller Perspektive (Beiheft zur ökumenischen Rundschau 86), Frankfurt/M 2010, 29-39.
 • Athenagoras, Ökumenischer Patriarch von Konstantinopel (1948-1972), die ökumenische Seele der Orthodoxie des 20. Jahrhunderts, in: Jörg Ernesti / Wolfgang Thönissen (Hg.), Personen-Lexikon Ökumene, Freiburg 2010, 27-29.
 • Die letzte Bastion einer byzantinischen „Symphonie“? Die Deklaration der Russisch-Orthodoxen Kirche zu Menschenrechten (2008) als Ausdruck einer vormodernen Kirche-Staat Beziehung, in: Ökumenische Rundschau 59 (2010), 346-362.
 • Wann beginnt personales Leben? Eine Annäherung aus der Sicht eines orthodoxen Theologen, in: Zur Debatte. Themen der Katholischen Akademie in Bayern, 6/2010, 22-23.
 • Tradition als Treue oder Restauration? Thesen und Fragen als Prolegomena zu einer orthodoxen Hermeneutik der Tradition, in: Bernd Oberdorfer, Uwe Swarat (Hg.), Tradition in den Kirchen. Bindung, Kritik, Erneuerung, (Beiheft zur Ökumenischen Rundschau Nr. 89), Frankfurt/M 2010, 77-92.
 • Die Drei-Einigkeit als „Kreuz für dne menschlichen Intellekt“? Die Bedeutung der Trinitätstheologie für die Orthodoxe Theologie heute, in: M.Böhnke, A.E. Kattan, B.Oberdorfer (Hg.), Die Filioque-Kontroverse. Historische, ökumenische und dogmatische Perspektive 1200 Jahre nach der Aachener Synode (809),  Freiburg-Basel-Wien 2011 (Questiones Disputatae 245), 217-240.
 • Wer ist der erste in der Orthodoxie? Das Ringen der Orthodoxen Kirchen um die Gestaltung einer panorthodoxen Rangsordnung, in: Una Sancta 66 (2011) Heft 1, 2-4
 • Charismatische oder akademische Theologie? Das Ringen der orthodoxen Theologie um ihren Platz an einer staatlichen Universität am Beispiel der griechisch-Orthodoxen Kirche, in: Una Sancta 66 (2011) Heft 2, 123-132.
 • Ist sich die Orthodoxie in bioethischen Fragen einig? Eine (selbst)kritische Bilanz zur Konsistenz von orthodoxen Aussagen, die den Beginn und das Ende des menschlichen Lebens begleiten, in: Una Sancta 66 (2011) Heft 4, 222-235.
 • Vom Geist der Gemeinschaft zum Geist der Vielfalt von Personen? Orthodoxe Pneumatologie in Bewegung, in: Münchener Theologische Zeitschrift 62 (2011), 356–370.

D. Rezensionen

 • Athanasios Basdekis (Hg.) Orthodoxe Kirche und ökumenische Bewegung. Dokumente – Erklärungen – Berichte 1900-2006 (Frankfurt/M 2006), in: Orthodoxes Forum, Bd. 21 (2007), 300-302.
 • Σταύρου Γιαγκάζογλου, Κοινωνία θεώσεως. Η σύνθεση Χριστολογίας και Πνευματολογίας στο έργο του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, εκδ. Δόμος, Αθήνα 2001, σσ. 486, στο περιοδικό Σύναξις, Τεύχος 89 (2003), 89-92. [S. Giakazoglou, Koinonia der Vergöttlichung. Die Verbindung zwischen Christologie und Pneumatologie im Werk Gregorios Palamas, Athen (Domos) 2001, Seiten 486, in: Synaxis Heft 89 (2003), 89-92].
 • Athanasios Basdekis, Die Orthodoxe Kirche, Frankfurt 2003, in: Estia Theologon Chalkis 29 (2003) 13.
 • Joseph Ratzinger Papst Benedikt XVI., Jesus von Nazaret, 1. Teil. Von der Taufe im Jordan bis zur Auferstehung Ratzinger. Die Sicht eines orthodoxen Dogmatikers, in: Orthodoxes Forum, Bd. 21 (2007), 289-294.
 • Ioannis Kourembeles, Logos Theologias (A´), Thessaloniki 2009, 468S., in: Orthodoxes Forum 24 (2010), 218-225.
 • Ökumenisches Porträt- Interview mit Prof. Evangelos Theodorou, in: Una Sancta 65 (2010), 331-336.
 • Ökumenisches Porträt- Interview mit Prof. Anastasios Kalis, in: Una Sancta 66 (2011), 236-243.

E. Übersetzungen

Aus dem Deutschen ins Griechisch:

 • Διακήρυξη της Μπρατισλάβας: Στο δρόμο ενός οράματος της Διακονίας στην Ευρώπη, Καθ’ οδόν, Tεύχ. 12, Φεβρ. 1997, 13-21. [Bratislava-Erklärung: Auf dem Weg einer Dienst-Vision für Europa, in der Zeitschrift: Kath´ Odon, Heft 12, Febr. 1997, 13-21].
 • Jürgen Μοltmann, Θεολογία ως δημόσια υπενθύμιση του Θεού. Στο Καθ’ οδόν, Tεύχ. 13, Φθινόπωρο 1997, 73-81. [Jürgen Moltmann, Theologie als öffentliche Erinnerung Gottes, in: Kath´ Odon, Heft 13, Herbst 1997, 73-81].
 • Σειρά οκτώ άρθρων από επιλεγμένα κείμενα του Ιδρύματος Pro Oriente, στους τόμους 1-3 στη σειρά: Οικουμένη-Διάλογος και προβληματισμοί. Εκδότης: Εταιρεία Οικουμενικών Μελετών-Pro Oriente, Θεσσαλονίκη (Παρατηρητής) 1998. [Eine Reihe von 8 Aufsätzen- Auswahl aus den Publikationen der Stiftung Pro Oriente, in den Bänden 1-3 der Reihe Ökumene-Dialog und Problemstellung, Hg. von der Gesellschaft für Ökumenischen Studien (Thessaloniki) und Pro Oriente, Thessaloniki 1998].
 • Gottfried Orth, Μνήμη-μετάνοια-ανοιχτότητα. Η διαλογικότητα ως τρόπος ζωής και στοχασμού για την Εκκλησία και τη θεολογία στην πολυπολιτισμική κοινωνία, Καθ’ οδόν, τεύχ. 13, 1997, 81-99. [G. Orth, Erinnerung – Metanoia - Öffnung. Der Dialog als Lebens- und Denkweise für die Kirche und die Theologie in der multikulturellen Gesellschaft, in: Kath´ Odon, Heft 13 (1997), 81-99.
 • D.Heller, Mπορούν οι Χριστιανοί να γιορτάζουν σύντομα το Πάσχα μαζί;, Καθ’ οδόν Τεύχ. 14 (1998). [D. Heller., Können die Christen bald Ostern gemeinsam feiern?, in: Kath´Odon, Heft 14, 1998].

Aus dem Englischen ins Griechisch:

 • «Εκκλησιολογία και Ηθική». Το ομώνυμο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, σε συνεργασία με τους: Ι. Πέτρου, Β. Σταθοκώστα, Χ. Τσιρώνη, Θεσσαλονίκη 1998 [Ekklesiologie and Ethiks; Costly Unity, in Kooperation mit: I.Petrou, V.Stathokosta, C. Tsironis, Thessaloniki 1998].

Aus dem Griechischen ins Deutsch:

 • Ioannis Petrou, Ökumenische Sozialethik und Orthodoxe Theologie, in: Martin Eberle und Sören Asmus, Quo Vadis ökumenische Sozialethik? (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 76), Frankfurt/M 2005, 58-71.
 • Georgios Tsetsis, „Pro“ und „Contra“ der  Mitgliedschaft der Orthodoxen am Ökumenischen Rat der Kirchen, in Una Sancta 63 (2008), 127-136.
 • Athanasios Papathanasiou, Diakonen eines Gottes-Missionars. Eine orthodoxe Betrachtung der Mission und der „Heutigkeit“, in Una Sancta 65 (2010), 190-199.